×

Blog

Beneficjent rzeczywisty – dokumentowanie trudności w ustalaniu na potrzeby AML

Jednym z obowiązków wprowadzonych w życie ustawą z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa AML”) jest określenie beneficjenta rzeczywistego przez wskazane Ustawą AML instytucje obowiązane. Konsekwencję nowego obowiązku stanowi także utworzony w tym celu Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: „CRBR”), służący zebraniu informacji o beneficjentach rzeczywistych wszystkich […]

Obsługa księgowa w grupie kapitałowej, a obowiązek procedury AML

Częstym przypadkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych w grupie kapitałowej dla podmiotów wchodzących w jej skład jest sytuacja, w której księgi rachunkowe tych podmiotów prowadzi wewnętrzny dział księgowości utworzony w strukturze organizacyjnej głównej spółki lub księgowy zatrudniony przez jedną ze spółek, najczęściej tzw. spółki – matki. Przy czym nie jest wymagane, aby tego rodzaju działalność była głównym, […]

Przekształcenie formy prawnej spółki prawa handlowego to nie wkład niepieniężny do nowej spółki

Wobec faktu, że często spotykany jest pogląd, zarówno u notariuszy przed którymi dokonuje się czynności w formie uchwały w przedmiocie zmiany formy prawnej prowadzonej działalności oraz w treści orzeczeń sądów dokonujących rejestracji nowej spółki powstałej w wyniku przeprowadzonego procesu przekształcenia do rejestru przedsiębiorców – że przekształcenie formy prawnej powoduje de facto wniesienie całego dotychczasowego przedsiębiorstwa […]

Sygnalista – nie tylko pracownik będzie podlegał ochronie

Zgodnie z obowiązkiem implemetacji przez Polskę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 18 października 2021 projekt ustawy wprowadzający do polskiego porządku prawnego regulację zapewniającą ochronę osób dokonujących zgłoszeń naruszeń prawa (tzw. sygnalistów) – dalej: „Projekt”. […]

AML – aktualizacja obowiązków

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „Ustawa AML”) obowiązuje w polskim porządku prawnym już ponad 3 lata. W trakcie tego okresu uległa zmianom w związku z koniecznością implementacji kolejnych Dyrektyw UE z zakresu AML. Ostatnia zmiana wprowadzona ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie […]