×

Polityka prywatności

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI ma na celu wyjaśnienie zasad, w oparciu o które
przetwarzane są dane osobowe, a także wskazanie podstawowych praw związanych
z przetwarzaniem danych osobowych przez WISE LAW Kancelaria Patrycja Matuszewska.

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest WISE LAW Kancelaria Patrycja Matuszewska z
siedzibą we Wrocławiu, zwana dalej „KANCELARIĄ”.

W celu uzyskania informacji można się z nami kontaktować na wskazany adres mailowy:
pmatuszewska@wise-law.pl lub listownie na adres ul. Edytorska 23, 51-003 Wrocław.
Dane osobowe zbierane przez KANCELARIĘ przetwarzane są na zasadach określonych
w przepisach o ochronie danych osobowych, w szczególności zawartych
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: „RODO”) oraz w polskich przepisach prawnych wydanych w związku
z RODO, w tym w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
KANCELARIA zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym
dostępem osób trzecich zgodnie z zasadami określonymi przez wyżej wskazane akty
prawne.

W ramach swojej działalności KANCELARIA zbiera i przetwarza dane osobowe:
 w celu wykonywania umów zawieranych przez KANCELARIĘ z Klientami, w tym
organizowania szkoleń, a także w celu współpracy z innymi podmiotami (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na KANCELARII (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 na potrzeby wysyłania informacji ofertowej KANCELARII oraz innych informacji
marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegających na
prowadzeniu działań marketingowych, w związku w art. 10 Ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną lub art. 172 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne;
 w związku z komunikacją służącą prowadzeniu danej sprawy, której ta korespondencja
lub kontakt dotyczy. Podstawą przetwarzania jest w tym przypadku realizacja prawnie
uzasadnionych interesów KANCELARII, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
polegających na prowadzeniu korespondencji kierowanej do KANCELARII w związku z
prowadzoną działalnością gospodarczą. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez
okres niezbędny do prowadzenia sprawy.

Realizacja praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Niemniej
w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia
może uniemożliwić działanie KANCELARII tj. przekazywanie informacji w związku ze
sprawą, wykonanie usługi doradztwa prawnego czy sam kontakt ze strony KANCELARII.
Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej
uregulowane jest w umowach zawieranych z Klientami KANCELARII. Zgodnie z zasadami
określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych
i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Klientowi prawo dostępu do danych
osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych. Jeżeli Klient nie zgadza się na przetwarzanie przez
KANCELARIĘ danych osobowych w celach marketingowych, ma prawo w każdym czasie
zgłosić sprzeciw wobec tak przetwarzanych danych osobowych. Jeżeli udzielono zgody
na przetwarzanie danych osobowych, Klient może ją wycofać w każdym czasie, jednak
wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce
przed jej wycofaniem.

Okres przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane adekwatnie do czasu zrealizowania właściwych i
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez KANCELARIĘ, a związanych
z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia
związanych z umową zawartą przez KANCELARIĘ, z którą jest związane przetwarzanie
danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających
z przepisów prawa, a także do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania
w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską.
KANCELARIA może udostępniać dane osobowe podmiotom z nią współpracującym,
w szczególności w zakresie usług marketingowych i informatycznych, a także innym
podmiotom upoważnionym do dostępu do danych osobowych na mocy obowiązujących
przepisów prawa.

Brak profilowania
Dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych.
***